Триодь Цветная. Пасхальная заутреня.

Об часе́ у́треннем параекклисиа́рх взе́м благослове́ние у настоя́теля, исхо́дит и ударя́ет в вели́кое, и кле́плет дово́льно. И вше́д во хра́м, вжига́ет свещы́ вся́, и канди́ла: устроя́ет же сосу́ды два́ со у́глием горя́щим, и влага́ет в ни́х фимиа́ма мно́го благово́ннаго, и поставля́ет еди́н сосу́д среди́ це́ркве, други́й же во свято́м олтаре́, я́ко да испо́лнится це́рковь вся́ благово́ния. Та́же настоя́тель вше́д во святы́й олта́рь со иере́и и диа́коны, облача́тся в ве́сь светле́йший са́н. И раздае́т свещы́ бра́тии, и взе́млет Честны́й Кре́ст: кади́ло же взе́млет диа́кон. Иере́й же свято́е Ева́нглие, и́н иере́й о́браз Воскресе́ния Христо́ва: и ста́вятся лице́м на за́пад. И затворя́т врата́ церко́вная, я́же к за́паду. Исхо́дит настоя́тель со иере́и в притво́р се́верными две́рьми, предыду́щым пред ни́м диа́коном со двема́ свеща́ми, и о́ба ли́ка пою́ще стихи́ру, гла́с 6:

Воскресе́ние Твое́ Христе́ Спа́се, А́нгели пою́т на небесе́х, и на́с на земли́ сподо́би чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити.

Та́же ударя́ют во вся́ кампа́ны и тя́жкая, и кле́плют дово́льно. И вше́дше в притво́р, ста́нут со Ева́нглием, и со о́бразом, лице́м на за́пад, я́коже указа́ся пре́жде. Та́же настоя́тель взе́млет у диа́кона кади́ло в пра́вую ру́ку, Кре́ст же в ле́вую, и кади́т о́бразы, и кли́росы, и бра́тию по обы́чаю. Диа́кону же преднося́щу пред ни́м свещу́ горя́щу. Бра́тия же вси́ стоя́т держа́ще свещы́ своя́, со внима́нием моля́щеся в себе́, и благодаря́ще на́с ра́ди потрада́вшаго и воскре́сшаго Христа́ Бо́га на́шего. По сконча́нии же кажде́ния, прихо́дит настоя́тель пред вели́кия врата́ це́ркве, и покади́т диа́кона предстоя́щаго ему́ со свеще́ю. Тогда́ взе́м кади́ло диа́кон от руку́ настоя́теля, и покади́т самого́ настоя́теля. И па́ки восприи́м настоя́тель кади́ло, ста́в пред церко́вными две́рьми, зря́ на восто́к, и назна́менает вели́кия врата́ це́ркве, [затворе́ная су́ща], кади́лом крестообра́зно, три́жды, держя́ в ле́вой руце́ Честны́й Кре́ст, и свети́льником стоя́щым со обою́ страну́.

И велегла́сно возгласи́т:

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И на́м отвеща́ющым: Ами́нь.

Начина́ет настоя́тель, с про́чими служи́тели, велегла́сно настоя́щий тропа́рь, во гла́с 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́в.

И мы́ то́йжде пое́м подо́бне, со сладкопе́нием. Пое́тся же се́й тропа́рь три́жды от настоя́теля, и три́жды от на́с.

Та́же настоя́тель глаго́лет стихи́:

Пе́рвый сти́х: Да воскре́снет Бо́г, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от Лица́ Его́ ненави́дящии Его́.

И на ки́йждо сти́х мы́ пое́м тропа́рь: Христо́с воскре́се: ве́сь по еди́ножды.

Вторы́й сти́х: Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут, я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́. Христо́с воскре́се: еди́ножды.

Тре́тий сти́х: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: еди́ножды.

Четвертый стих: Се́й де́нь его́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся во́нь. Христо́с воскре́се: еди́ножды.

Сла́ва: Христо́с воскре́се: еди́ножды.

И ны́не: Христо́с воскре́се: еди́ножды.

Та́же настоя́тель пое́т вы́шшим гла́сом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в. И отверза́ет врата́.

Вхо́дит настоя́тель с Честны́м Кресто́м, предыду́щым ему́ со двема́ лампа́дами: И бра́тиям пою́щым: И су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. Та́же ударя́ют во вся́ кампа́ны: и кле́плют дово́льно, три́ зво́ны.

Вше́д же настоя́тель со иере́и во святы́й олта́рь. И диа́кон глаго́лет ектению́ вели́кую: Ми́ром Го́споду помо́лимся: Возгла́с: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва:

И начина́ет предстоя́тель кано́н, творе́ние Господи́на иоа́нна дамаскина́. Гла́с 1. Ирмо́с: Воскресе́ния де́нь: Ирмосы́ на 4: И тропари́ на 12, с припе́вы: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. И па́ки последи́ ки́йждо ли́к ирмо́с. Последи́ же на схо́де катава́сиа, ирмо́с то́йже: Воскресе́ния де́нь: И по не́м: Христо́с воскре́се: ве́сь три́жды.Твори́т же нача́ло кано́на на ку́юждо пе́снь всегда́ предстоя́тель, десно́й или́ ле́вой стране́ случи́вшейся нача́ти. И кади́т в нача́ле кано́на святы́я ико́ны, и о́ба ли́ки и бра́тию по чи́ну. И по ко́ейждо пе́сни быва́ет ектениа́ ма́лая вне́ олтаря́, я́коже ре́хом, во святы́й се́й де́нь. Возгла́с вну́трь олтаря́ от иере́а. По 1-й пе́сни пое́т десна́я страна́. По 3-й же пое́т ле́вая. Си́це пое́м и по про́чих пе́снех.

Канон Пасхальный, глас 1:

Пасхальный канон поется полностью хором: и ирмосы, и припевы, и тропари, и катавасии.

На каждой песни канона совершается каждение.

При соборном служении каждение совершают все иереи поочередно (а при большом числе иереев – попарно).

Песнь 1:

Ирмос: Воскресе́ния день, просвети́мся, лю́дие. Па́сха, Госпо́дня Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни, и от земли́ к небеси́, Христо́с Бог нас преведе́, побе́дную пою́щия. (Четырежды)

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим непристу́пным све́том Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, и ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да услы́шим, побе́дную пою́ще. (6 раз)

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же мир, ви́димый же весь и неви́димый: Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное. (6 раз)

Та́же, ектениа́. И возгла́с: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Песнь 3:

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, но нетле́ния исто́чник из гро́ба одожди́вша Христа́, в Не́мже утвержда́емся. (Четырежды)

Ны́не вся испо́лнишася све́та, не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: да пра́зднует у́бо вся тварь воста́ние Христо́во, в не́мже утвержда́ется. (6 раз)

Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе́, сраспина́хся Тебе́ вчера́, Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. (6 раз)

Та́же, ектениа́. И возгла́с: Я́ко ты́ еси́ Бо́г на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ипакои́, глас 4:

Хор: Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий.

И чте́ние в Григо́рии Богосло́ве, его́же нача́ло: На стра́жи мое́й ста́ну: По чте́нии же па́ки вжига́ют свещы́ бра́тия.

Песнь 4:

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да ста́нет с на́ми, и пока́жет светоно́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: днесь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен. (Четырежды)

Му́жеский у́бо пол, я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, яви́ся Христо́с: я́ко челове́к же, А́гнец нарече́ся: непоро́чен же, я́ко невку́сен скве́рны, на́ша Па́сха, и я́ко Бог и́стинен соверше́н рече́ся. (4 раза)

Я́ко единоле́тный а́гнец, благослове́нный нам вене́ц Христо́с, во́лею за всех закла́н бысть, Па́сха чисти́тельная, и па́ки из гро́ба кра́сное пра́вды нам возсия́ Со́лнце. (4 раза)

Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, лю́дие же Бо́жии святи́и, образо́в сбытие́ зря́ще, весели́мся Боже́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко Всеси́лен. (4 раза)

Ектениа́, и возгла́с: Я́ко бла́г и человеколю́бец Бо́г еси́, и тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Песнь 5:

Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, и Христа́ у́зрим пра́вды Со́лнце, всем жизнь возсия́юща. (Четырежды)

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, к све́ту идя́ху Христе́, весе́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще ве́чную. (6 раз)

Присту́пим свещено́снии, исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми Па́сху Бо́жию спаси́тельную. (6 раза)

Ектениа́, и возгла́с: Я́ко святи́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Песнь 6:

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, содержа́щия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от гро́ба. (Четырежды)

Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, воскре́сл еси́ от гро́ба, ключи́ Де́вы не вреди́вый в рождестве́ Твое́м, и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. (6 раз)

Спа́се мой, живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, я́ко Бог Сам Себе́ во́лею приве́д Отцу́, совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, воскре́с от гро́ба. (6 раз)

Ектениа́, и возгла́с:

Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Таже конда́к, глас 8:

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.

И́кос:

Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, предвари́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне мироно́сицы де́вы, и друга́ ко друзе́й вопия́ху: о други́ни! Прииди́те, воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, лежа́щую во гро́бе. И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, и принесе́м ми́ра я́ко да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, па́дшим подая́й воскресе́ние.

Синакса́рь, во святу́ю и вели́кую Неде́лю Па́схи.

Стихи́: Христо́с сше́д к борьбе́ а́дове Еди́н.

Мно́гия взе́м побе́ды коры́сти, взы́де.

Во святу́ю и вели́кую Неде́лю Па́схи, са́мое живоно́сное Воскресе́ние пра́зднуем Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, е́же у́бо и Па́сху имену́ем: я́же евре́йскою бесе́дою преведе́ние толку́ется. То́й бо е́сть де́нь, во́ньже Бо́г в нача́ле ми́р от небытия́ приведе́. В то́й де́нь изра́ильтеския лю́ди, сквозе́ Чермно́е мо́ре прове́д, от фарао́новых исхища́ет ру́к. В то́й па́ки с небесе́ соше́д, во утро́бу Де́вы всели́ся: и ны́не из а́довых сокро́вищ челове́ческое естество́ все́ исхити́в, на небеса́ возведе́, и к дре́внему достоя́нию приведе́ нетле́ния. Оба́че соше́д во а́д, не все́х воскреси́, но ели́цы ве́ровати Ему́ изво́лиша: ду́шы же я́же от ве́ка святы́х ну́ждею держи́мыя от а́да свободи́, и все́м даде́ на небеса́ взы́ти. Сего́ ра́ди ра́дующеся преесте́ственне со све́тлостию Воскресе́ние пра́зднуем, ра́дость образу́юще, е́юже естество́ на́ше милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́жия обогати́ся: та́кожде и вражды́ разруше́ние, и е́же с Бо́гом соедине́ние и с саме́ми а́нгелы показу́юще, обы́чное содева́ем целова́ние. Госпо́дне же Воскресе́ние бы́сть си́це: во́ином стрегу́щым гро́б, о полу́нощи тру́с быва́ет: соше́д бо А́нгел, ка́мень отваля́ет от две́рей гро́ба, стра́жие же ужаса́ющеся бе́гают. И прихожде́ние зде́ жена́м быва́ет в суббо́ту по́зде, я́коже от полсуббо́тныя но́щи. И пе́рвее у́бо Воскресе́ние Бо́жии Ма́тери познава́емо быва́ет пря́мо седя́щей гро́ба с Магдали́нею, я́коже глаго́лет Матфе́й. Но да не сомни́ло бы ся Воскресе́ние, за е́же к Ма́тери присвое́ния, евангели́сти глаго́лют: пе́рвее явля́ется Магдали́ни Мари́и, она́ же и на ка́мени А́нгела ви́де: и прини́кши па́ки су́щыя вну́трь зри́т, и́же у́бо и Госпо́дне Воскресе́ние возвеща́ют: воста́ бо, глаго́лют, не́сть зде́: се́ ме́сто, иде́же положи́ша Его́. Тече́т у́бо сия́ слы́шавши, и к тепле́йшым от учени́к прихо́дит, к Петру́ и Иоа́нну, и Воскресе́ние си́м благовеству́ет. Возвраща́ющися же е́й с друго́ю Мари́ею, сре́те я́ Христо́с, глаго́ля: ра́дуйтеся. Подоба́ше бо пе́рвее слы́шавшему ро́ду: в печа́лех роди́ши ча́да, тому́ пре́жде и ра́дость внуши́ти. Сия́ же любо́вию побежда́емыя приступа́ют, и пречи́стыма нога́ма Его́ каса́ются, опа́снейше разуме́ти хотя́ще. Апо́стола же ко гро́бу притеко́ста, Иоа́нн у́бо прини́к то́чию во гро́б, оти́де. Пе́тр же вну́трь вхо́дит, и испы́тнейше зри́т, плащани́це же каса́ется и сударе́ви. Па́ки же Магдали́на прихо́дит ко гро́бу о у́трени, со други́ми жена́ми, ви́денная уве́рити хотя́щи опа́сне. У вне́шних же стоя́щи рыда́ше, вну́трь же гро́ба прини́кши, зри́т два́ А́нгела блиста́ющася све́тлостию, и а́ки претя́ща е́й, и глаго́люща: же́но, что́ пла́чеши? и кого́ и́щеши? Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, не́сть зде́. И а́бие воста́ша пристра́шни, ви́девше Го́спода. Те́мже она́ обра́щшися вспя́ть, ви́дит Христа́ стоя́ща, вертогра́даря же его́ бы́ти мня́щи, [зане́ в вертогра́де гро́б бы́сть,] глаго́лет: Го́споди, а́ще Ты́ еси́ взя́л Его́, рцы́ ми, где́ еси́ положи́л Его́? и а́з возму́ Его́. Па́ки же Спа́с ко А́нгелом помаа́в, глаго́лет к Магдали́ни: Мари́е. Она́ же сла́дкий и обы́чный Христо́в ощути́вши гла́с, прикосну́тися Ему́ хотя́ше. О́н же глаго́лет: не прикаса́йся Мне́, не у бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́, я́коже ты́ помышля́еши, еще́ челове́ка Мя́ бы́ти непщу́ющи: иди́ же к бра́тии мое́й, и рцы́ и́м, ели́ка же ви́дела еси́ и слы́шала. И сие́ у́бо Магдали́на де́лает. Свита́ющу же дню́ па́ки у гро́ба с про́чими быва́ет. Су́щии же со Иоа́нною и Саломи́ею, возсия́вшу со́лнцу приидо́ша. И про́сто рещи́, разли́чно е́же на гро́б же́н прихожде́ние бы́сть, в ни́хже бе́ и Богоро́дица: та́ бо е́сть, ю́же Иоси́еву глаго́лет Мари́ю Ева́нглие. Ио́сифов же бе́ сы́н се́й Иоси́й. В неизве́стном у́бо е́сть, в ки́й ча́с воскре́се Госпо́дь: не́цыи у́бо в пе́рвое куроглаше́ние глаго́лют: друзи́и же егда́ тру́с бы́сть, и разли́чно друзи́и. Си́м же та́ко бы́вшым, се́ не́цыи от кустоди́и доше́дше, возвести́ша архиере́ем соде́явшаяся. Они́ же сре́брениками и́х умзди́вше, повину́ют рещи́: я́ко ученицы́ Его́ прише́дше но́щию, украдо́ша Его́. В ве́чер настоя́щаго дне́, ученико́м во еди́но собра́ным стра́ха ра́ди иуде́йскаго, и две́рем тве́рдо заключе́ным, вхо́дит к ни́м Иису́с, я́ко в нетле́ннем телеси́ бе́, и ми́р обы́чно си́м благовеству́ет. Они́ же Сего́ ви́девше, премно́го возра́довашася, и дунове́нием соверше́ннейшее Всесвята́го Ду́ха де́йство прие́млют. Ка́ко же тридне́вное Воскресе́ние Госпо́дне? ве́ждь си́це: Ве́чер четвертка́, и де́нь пятка́, та́ко бо нощеде́нство евре́е исчита́ют, де́нь еди́н. Пятка́ па́ки но́щь, и суббо́та вся́, друго́е нощеде́нство, се́ де́нь вторы́й. Па́ки суббо́тная но́щь, и неде́ли де́нь, от ча́сти бо нача́ла все́ прие́млется, тре́тие нощеде́нство: се́ де́нь тре́тий. Или́ си́це: В тре́тий ча́с пятка́ ра́спят бы́сть Христо́с. Та́же от шеста́го часа́ до девя́таго тма́ бы́сть, сие́ но́щь ми́ разуме́й, се́ от тре́тияго да́же до девя́таго еди́но нощеде́нство. Та́же па́ки по тме́, де́нь и но́щь пятка́, се́ два́ нощеде́нства. Де́нь суббо́ты, и но́щь ея́ па́ки, се́ три́ нощеде́нства, по евангели́сту глаго́лющему: свита́ющу во еди́ну от суббо́т. А́ще ли в тре́тий обеща́в облагоде́тельствова на́с Спа́с, скоре́йше соде́ла благоде́йство, и та́ко благода́ть, и сла́ва Ему́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же глаго́лем:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному, Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. (Трижды)

Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и ве́лию ми́лость. (Трижды)

Песнь 7:

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное, в нетле́ния облачи́т благоле́пие, Еди́н благослове́н отце́в Бог, и препросла́влен. (Четырежды)

Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху: Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, и Па́сху та́йную Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша. (4 раза)

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, а́дово разруше́ние, ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, и игра́юще пое́м Вино́внаго, Еди́наго благослове́ннаго отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. (4 раза)

Я́ко вои́стинну свяще́нная, и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, и светоза́рная, светоно́снаго дне, воста́ния су́щи провозве́стница: в не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́. (4 раза)

Ектениа́, и возгла́с. Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́нна и препросла́вленна, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Песнь 8:

Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, еди́н суббо́т царь и госпо́дь, пра́здников пра́здник и торжество́ есть торже́ств, во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. (Четырежды)

Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, Боже́ственнаго весе́лия, в наро́читом дни Воскресе́ния, Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во ве́ки. (4 раза)

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь: се бо приидо́ша к тебе́, я́ко богосве́тлая свети́ла, от за́пада, и се́вера, и мо́ря, и восто́ка ча́да твоя́, в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки. (4 раза)

Тро́ичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, Пресу́щественне и Пребоже́ственне, в Тя крести́хомся, и Тя благослови́м во вся ве́ки. (4 раза)

Та́же, ектениа́, и возгла́с: Я́ко благослови́ся и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Припевы на 9-й песни:

Вели́чит душа́ моя́ воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба Христа́ Жизнодавца.

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

И вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в, и ирмо́с.

Та́же, пе́рвый ли́к пое́т вторы́й припе́в: Вели́чит душа́ моя́ воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба Христа́ Жизнодавца.

Ирмос: Свети́ся: И вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в и ирмо́с.

Та́же, пе́рвый ли́к пое́т тре́тий припе́в: Христо́с но́вая Па́сха, же́ртва жива́я, а́гнец Бо́жий взе́мляй грехи́ ми́ра. И сти́х.

И вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в, и сти́х.

Та́же, пе́рвый ли́к пое́т четве́ртый припе́в: А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся.

И сти́х:

И вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в, и сти́х.

И про́чих о́смь припе́вов припева́ют по еди́ножды ко стихо́м:

Возбуди́л еси́ усну́в мертвыя от ве́ка, ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды лев.

Припев: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, и Христа́ ви́девши, я́ко вертогра́даря вопроша́ше.

А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: преста́ните от слез, я́ко Христо́с воскре́се.

Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю́дие весели́теся.

Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется: я́ко Христо́с воскре́се, и ад плени́ся.

Днесь Влады́ка плени́ а́да, воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те одержи́мыя.

Вели́чит душа́ моя́ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная! Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба.

Последи́ же пе́рвый ли́к пое́т па́ки пе́рвый припе́в и ирмо́с.

Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т ирмо́с, и тропа́рь: Христо́с воскре́се: три́жды.

Песнь 9.

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! с на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: Его́же ве́рнии, утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся.

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! о му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! Подава́й на́м и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни́ Ца́рствия Твоего́.

Ектениа́, и возгла́с: Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Тебе́ сла́ву возсылают, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ексапостила́рий. Самогла́сен:

Пло́тию усну́в, я́ко мертв, Царю́ и Го́споди, тридне́вен воскре́сл еси́, Ада́ма воздви́г от тли, и упраздни́в смерть: Па́сха нетле́ния, ми́ра спасе́ние. (Трижды)

Хвали́тны псалмы́, глас 1:

Вся́кое дыха́ние: на гла́с 1. Поста́вим стихи́ 4 и пое́м стихи́ры воскре́сны, гла́с 1.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть, и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый, и воскресы́й из ме́ртвых, умири́ на́шу жизнь, Го́споди, я́ко Еди́н Всеси́лен.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

А́да плени́вый и челове́ка воскреси́вый, Воскресе́нием Твои́м, Христе́, сподо́би ны чи́стым се́рдцем, Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Боголе́пное Твое́ снизхожде́ние сла́вяще, пое́м Тя, Христе́: роди́лся еси́ от Де́вы, и неразлуче́н был еси́ от Отца́: пострада́л еси́ я́ко челове́к, и во́лею претерпе́л еси́ Крест, воскре́сл еси́ от гро́ба я́ко от черто́га произше́д, да спасе́ши мир, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же совоку́пльшеся о́ба ли́ка, пою́т стихи́ры Па́схи, глас 5.

Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха свяще́нная нам днесь показа́ся, Па́сха но́ва свята́я, Па́сха та́инственная, Па́сха всечестна́я. Па́сха Христо́с Изба́витель, Па́сха непоро́чная, Па́сха вели́кая, Па́сха ве́рных. Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут.

Прииди́те от виде́ния жены́ благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: красу́йся, лику́й и ра́дуйся, Иерусали́ме, Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, у́тру глубоку́, предста́вша гро́бу Живода́вца, обрето́ша А́нгела на ка́мени седя́ща, и той провеща́в им, си́це глаго́лаше: что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? что пла́чете Нетле́ннаго во тли? Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: пропове́дите апо́столом.

Сла́ва и ны́не: гла́с 5:

Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем. Рцем бра́тие, и ненави́дящим нас, прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко возопии́м: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Та́же, Христо́с воскре́се: три́жды. И пое́м сие́ мно́гажды, до́ндеже целу́ют бра́тия дру́г дру́га.

Целова́ние же настоя́теля с про́чими иере́и и диа́коны во свято́м олтари́ быва́ет си́це: Глаго́лет приходя́й: Христо́с воскре́се: О́ному же отвеща́вшу: Вои́стинну воскре́се. Посе́м взе́м настоя́тель честны́й кре́ст и ста́нет вне́ пред святы́ми ца́рскими две́рьми. Та́кожде и вси́ свяще́нницы, ели́ко и́х е́сть, и диа́кони, взе́мше ки́йждо и́х, свято́е ева́нглие, и честны́я ико́ны, по чи́ну своему́: и ста́нут вси́ ря́дом, от десны́я страны́ настоя́теля. И прихо́дят пре́жде честне́йшии церко́вницы, ста́рцы, еди́н по еди́ному: и ма́ло преклоня́ются пред настоя́телем: и целу́ют ки́йждо и́х честны́й кре́ст, и свято́е ева́нглие, его́же держи́т иере́й, и про́чыя о́бразы. Та́же и самаго́ настоя́теля во уста́ целу́ют, глаго́люще: Христо́с воскре́се. О́ному же отвеща́вшу: Вои́стинну воскре́се. По тому́же о́бразу и иере́ев целу́ют, и са́ми между́ собо́ю по чи́ну своему́. И ста́вятся от иере́ев по десно́й стране́ ря́дом. Та́же по ни́х и миря́не та́кожде целова́ние творя́т. Рабо́тницы же монасты́рстии в то́мже чину́ да ста́нут, и дру́г дру́га целу́юще. Быва́ет же посреди́ во все́х ве́лие молча́ние. По целова́нии же чте́тся огласи́тельное сло́во златоу́стаго от настоя́теля, или́ екклисиа́рха: не седи́м же на сицево́м чте́нии, но стоя́ще слу́шаем вси́.

Слово огласительное Иоанна Златоустого:

Иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, слово Огласительное во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа́ Бога нашего Воскресе́ния.

А́ще кто благочести́в и боголюби́в, да наслади́тся сего́ до́браго и све́тлаго торжества́. А́ще кто раб благоразу́мный, да вни́дет ра́дуяся в ра́дость Го́спода своего́. А́ще кто потруди́ся постя́ся, да восприи́мет ны́не дина́рий. А́ще кто от пе́рваго часа́ де́лал есть, да прии́мет днесь пра́ведный долг. А́ще кто по тре́тием часе́ прии́де, благодаря́ да пра́зднует. А́ще кто по шесто́м часе́ дости́же, ничто́же да сумни́тся, и́бо ничи́мже отщетева́ется. А́ще кто лиши́ся и девя́таго часа́, да присту́пит, ничто́же сумня́ся, ничто́же боя́ся. А́ще кто то́чию дости́же, и во единонадеся́тый час, да не устраши́тся замедле́ния: любочести́в бо Сый Влады́ка, прие́млет после́дняго я́коже и пе́рваго: упокоева́ет в единонадеся́тый час прише́дшаго, я́коже де́лавшаго от пе́рваго часа́. И после́дняго ми́лует, и пе́рвому угожда́ет, и о́ному дае́т, и сему́ да́рствует, и дела́ прие́млет, и наме́рение целу́ет, и дея́ние почита́ет, и предложе́ние хва́лит. Те́мже у́бо вни́дите вси в ра́дость Го́спода своего́: и пе́рвии и втори́и, мзду приими́те. Бога́тии и убо́зии, друг со дру́гом лику́йте. Возде́ржницы и лени́вии, день почти́те. Пости́вшиися и непости́вшиися, возвесели́теся днесь. Трапе́за испо́лнена, наслади́теся вси. Теле́ц упита́нный, никто́же да изы́дет а́лчай, вси наслади́теся пи́ра ве́ры: вси восприими́те бога́тство бла́гости. Никто́же да рыда́ет убо́жества, яви́ся бо о́бщее Ца́рство. Никто́же да пла́чет прегреше́ний, проще́ние бо от гро́ба возсия́. Никто́же да убои́тся сме́рти, свободи́ бо нас Спа́сова смерть. Угаси́ ю́, И́же от нея́ держи́мый. Плени́ а́да, Соше́дый во ад. Огорчи́ его́ вкуси́вша пло́ти Его́. И сие́ предприе́мый Иса́иа возопи́: ад, глаго́лет, огорчи́ся, срет Тя до́ле. Огорчи́ся, и́бо упраздни́ся. Огорчи́ся, и́бо пору́ган бысть. Огорчи́ся, и́бо умертви́ся. Огорчи́ся, и́бо низложи́ся. Огорчи́ся, и́бо связа́ся. Прия́т те́ло, и Бо́гу прирази́ся. Прия́т зе́млю, и сре́те Не́бо. Прия́т е́же ви́дяше, и впаде́ во е́же не ви́дяше. Где твое́, сме́рте, жа́ло? где твоя́, а́де, побе́да? Воскре́се Христо́с, и ты низве́рглся еси́. Воскре́се Христо́с, и падо́ша де́мони. Воскре́се Христо́с, и ра́дуются А́нгели. Воскре́се Христо́с, и жизнь жи́тельствует. Воскре́се Христо́с, и ме́ртвый ни еди́н во гро́бе. Христо́с бо воста́в от ме́ртвых, Нача́ток усо́пших бысть. Тому́ сла́ва и держа́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропа́рь Иоа́нна Златоу́стого, глас 8:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, благода́ть вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиреному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва, Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Ектения́ сугу́бая:

Посе́м диа́кон глаго́лет ектении́: Поми́луй нас, Бо́же: и Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви:

И по возгла́се, диа́кон: Прему́дрость. Мы́ же: Благослови́. Настоя́тель: Сы́й благослове́н Христо́с Бо́г на́ш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. И мы́: Ами́нь. Утверди́ Бо́же: Посе́м настоя́тель держя́ кре́ст, вме́сто: Сла́ва тебе́ христе́ бо́же: пое́т: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в. И мы́ пое́м: И су́щым во гробе́х живо́т дарова́в. И а́бие настоя́тель глаго́лет отпу́ст: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́вый, и су́щым во гробе́х живо́т дарова́вый: и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Та́же кре́ст возвыша́я, глаго́лет: Христо́с воскре́се. Три́жды. Мы́ же отвеща́ем: Вои́стинну воскре́се. Три́жды. Та́же, пое́м коне́чное: Христо́с воскре́се: три́жды, ве́сь тропа́рь. И по не́м пе́нием кончи́м: И на́м дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся его́ тридне́вному воскресе́нию. Посе́м многоле́тны: и целу́ем Честны́й Кре́ст держи́мый в руку́ настоя́теля.

И ча́с пе́рвый. Глаго́лем: Христо́с воскре́се: три́жды. И про́чее, я́коже ни́же ука́з е́сть о часе́х све́тлыя седми́цы. Лити́а же в си́й де́нь не быва́ет.