Триодь Цветная. Вторник Четвертой седмицы по Пасхе. Последование Вечерни.

Последование Вечерни

нача́ло по обы́чаю, и кафи́сма рядова́я.

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры настоя́щыя 3, повторя́юще я́. Гла́с 4.

Подо́бен: Го́споди, возше́д на кре́ст:

Наста́ преполове́ние дне́й, от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, и приити́ сла́ве предъявля́ющее, Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию: ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства: гото́вится торжеству́ющи, обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изъоби́льное изли́тие на все́х, я́коже написа́ся, Ду́ха: предъузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, по Христо́ве сме́рти и погребе́нии и Воскресе́нии, от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

Сла́ва, и ны́не гла́с 6:

Пра́зднику преполовля́ющуся, Твоего́ Христе́ Воскресе́ния, и Боже́ственнаго прише́ствия Свята́го Твоего́ Ду́ха, соше́дшеся чуде́с Твои́х воспева́ем та́инства, во́ньже низпосли́ на́м ве́лию ми́лость.

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́:

Проро́чества Михе́ина чте́ние. [глава́ 4.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на до́лзе, я́ко вси́ лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м: мы́ же по́йдем и́менем Го́спода Бо́га на́шего в ве́к. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите хо́лми су́д Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко су́д Го́сподеви к лю́дем его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что́ сотвори́х ва́м? или́ чи́м опеча́лих ва́с? отвеща́йте Ми́: зане́ возведо́х вы́ от земли́ Еги́петския, и из до́му рабо́ты изба́вих ва́с, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. Лю́дие Мои́ [помяни́те у́бо], что́ совеща́ша на ва́с сопроти́внии? кто́ возвести́ тебе́? возвести́х бо тебе́, челове́че, что́ добро́, или́ что́ Госпо́дь и́щет от Тебе, ра́зве твори́ти су́д, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем Бо́гом твои́м: зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в ми́ре, да́же до коне́ц земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [глава́ 55.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и ту́к. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель ва́м: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в де́нь о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю ва́м заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ же а́ще прибли́житеся Мне́, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и му́ж беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко мне́, и поми́лую ва́с, и оста́влю грехи́ ва́шя. Не су́ть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т пу́ть Мо́й от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́. Я́коже бо а́ще сни́дет до́ждь, или́ сне́г с небесе́, и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и да́ст се́мя се́ющему, и хле́б в сне́дь: Си́це бу́дет глаго́л Мо́й, и́же а́ще изы́дет из у́ст Мои́х, не возврати́тся ко Мне́ то́щ, до́ндеже сконча́ет вся́, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научи́теся: го́ры бо и хо́лми возска́чут, жду́ще ва́с в ра́дости, и вся́ древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бо́г Святы́й Изра́илев.

При́тчей чте́ние. [глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себе́ до́м, и утверди́ столпо́в се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне́. И тре́бующым ума́ рече́: прииди́те, яди́те мо́й хле́б и пи́йте вино́, е́же раствори́х ва́м. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете: и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие: облича́яй же нечести́ваго, поро́чна сотвори́т себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злы́х, да не возненави́дят тебе́: облича́й прему́дра, и возлю́бит тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет: сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости, стра́х Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н, по́мысла е́сть блага́го. Си́м бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Та́же, ектениа́: Рце́м вси́: и возгла́с. Та́же: Сподо́би Го́споди: Посе́м: Испо́лним вече́рнюю:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, гла́с 1. Иоа́нна мона́ха:

Пятдеся́тницы наста́ дне́й преполове́ние, в не́мже Христо́с обнажи́в малови́дно Боже́ственную си́лу, разсла́бленнаго стягну́ сло́вом, того́ от одра́ возста́вив, и Боголе́пно чудотворя́й в зда́нном те́ле, челове́ком дарова́ ве́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.

Сти́х: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Во святи́лище прише́л еси́ Прему́дросте Бо́жия, преполовля́ющуся пра́зднику, учя́ и облича́я непокори́выя иуде́и, фарисе́и и кни́жники, и вопия́ со дерзнове́нием к ни́м: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, и не вжа́ждет во ве́к: ве́руяй Мое́й бла́гости, ре́ки потеку́т из чре́ва его́ жи́зни ве́чныя. О бла́гости и благоутро́бия Твоего́ Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́!

Гла́с 2.

Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние:

Егда́ преполове́ние пра́здника наста́, взы́де Иису́с во святи́лище, и уча́ше непокори́выя иуде́и, глаго́ля: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, ве́чную, и не вжа́ждется во ве́к. Ве́руяй в Мя́, ре́ки потеку́т из чре́ва его́, и име́ти бу́дет све́т живо́тный.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, уча́щу Ти́ Спа́се, глаго́лаху иуде́е: ка́ко Се́й ве́сть пи́смена, не учи́вся? Не разуме́юще, я́ко Ты́ еси́ Прему́дрость устро́ившая ми́р, сла́ва Тебе́.

По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче на́ш:

Тропа́рь, гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, я́ко все́м Спа́се возопи́л еси́: жа́ждай да гряде́т ко Мне́ и да пие́т, исто́чниче жи́зни на́шея Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Та́же иере́й: Прему́дрость. И отпу́ст по обы́чаю.

На повече́рии свята́го рядова́го пое́м стихи́ры, и кано́н. Конда́к пра́здника. На Полу́нощнице по 1-м Трисвято́м тропа́рь пра́здника. По 2-м Трисвято́м конда́к пра́здника. Та́же, Го́споди поми́луй 12. И отпу́ст. Моли́твы заупоко́йныя: Помяни́ Го́споди в наде́жди: не глаго́лем.